In 2016 zal het spreadsheet worden vervangen door de software FSNuitslag!

Voor verdere informatie, lees verder >>

 

Uitleg spreadsheet voor organisatoren van races

Katwijk, 12 maart 2012.

Beste organisatoren van een sloepenrace,

Met het spreadsheet kunnen alle berekeningen worden uitgevoerd die nodig zijn om de uitslag op handicap te bepalen. 

De meest recente spreadsheet stellen wij ter beschikking aan de organisaties die lid zijn van de FSN. 

Stroom wordt met dit spreadsheet niet meegenomen, daarvoor zijn andere spreadsheets nodig.

Ondanks het feit dat het spreadsheet heel veel kolommen bevat, is het gebruik ervan heel erg eenvoudig. Er hoeven maar een minimaal aantal gegevens te worden ingevoerd en te worden gecontroleerd.

 

 • De roeiafstand moet heel nauwkeurig in kilometers worden ingevoerd, maar wel in 3 decimalen (cel $C$4). (Voorbeeld: 17.111 [km]).
 • De starttijd in uren, minuten en seconden  moet worden ingevoerd  (Kolommen Z, AA en AB ).
 • De finishtijd in uren, minuten en seconden moet worden ingevoerd  (Kolommen AC, AD, AE).
 • Er kan een strafvermogen in Watts worden ingevoerd. (Kolom K)
 • Kolom B kan gebruikt worden om een startnummer in te vullen.
 • Cell $C$2 kan worden gebruikt om de plaats van de wedstrijd in te vullen.
 • Cell $C$3 kan worden gebruikt om de datum van de race in te vullen.

 

Het is verstandig om de overige (vaste) gegevens in het spreadsheet goed te controleren.

 1. Ik heb van alle tot nu toe (over)gesleepte sloepen de actuele A- en B-waarde van de Cw-kromme ingevuld (kolommen R en S). Van de andere, nog nooit gesleepte sloepen, heb ik de A-en B-waarde zodanig gekozen, dat de Cw-waarde gelijk aan 1 is. Dat geldt ook voor de sloepen met een niet meer geldige Cw-kromme. Deze laatste sloepen zijn met rood aangegeven . Het lijkt me raadzaam dat jullie de A- en B-waarde ook zelf nog eens checken aan de hand van het Sloepenregister-2011 dat op de web-site van de FSN staat.
 2. Het is goed om de volgende gegevens ook goed te controleren: aantal roeiers (kolom F) en heren- of damesteam met klasseindeling (kolom G). Deze laatste kolom kan ook worden gebruikt voor speciale codes, wat naderhand sorteren gemakkelijker maakt. (Bijvoorbeeld HK = heren Kromhoutwhaler). Sommige sloepen staan meederde malen in het spreadsheet. Dat is omdat die sloep meerdere Cw-krommen heeft. Dan kan te maken hebben met een verschillend aantal roeiers, maar ook met het feit dat er zowel met een dames- als een herensamenstelling is gesleept. Let er dus op dat in een wedstrijd de juiste Cw-krommen worden genomen (zie Sloepenregister op de web-site).

 

Voor het overige hoeft er niets te worden ingevuld. Alle andere tijden en grootheden (roeisnelheden, vermogens, etc) worden automatisch berekend (afblijven dus).

Ten aanzien van het spreadsheet is het handig om het volgende te weten.

 1. In het spreadsheet staan twee kolommen voor het geleverde vermogen. De eerste kolom (kolom AF) bevat het echte geleverde vermogen. De tweede kolom is kolom J met het echte geleverde vermogen minus het strafvermogen van kolom K. (Kolom J bepaalt dus de uitslag op handicap.)
 2. In het spreadsheet wordt uitgerekend hoeveel seconden straftijd gelijkwaardig is met een uitgedeelde straf in Watts. Deze straf-seconden staan ik kolom L en volgen direct uit de straf in Watts. Deze strafseconden moeten dus niet worden ingevuld. Straffen moeten worden gegeven in Watts. Het spreadsheet rekent uit hoe snel een sloep moet varen om het vermogen van kolom J te leveren. Als hierin een straf zit verwerkt, dan is deze vaarsnelheid lager dan de echte roeisnelheid. Uit deze beide snelheden en de totale roeiafstand wordt uitgerekend hoeveel tijdverschil dit oplevert. Dit is de equivalente straftijd van kolom L. Er zit hier een geniepigheidje bij. Een straf van bijvoorbeeld 2 Watt levert voor iedere sloep een andere straftijd op. Dit heeft te maken met de steilheid van de Cw-kromme en de totale roeitijd. Ook levert een straf van 2 Watt voor een sloep in wedstrijd A een andere straf op dan in wedstrijd B voor dezelfde sloep. Dit heeft te maken met de verschillende roeitijden in beide wedstrijden.
 3. Het spreadsheet bevat twee kolommen voor de roeitijd in seconden. De eerste is kolom P met de echte roeitijd en de tweede is kolom Q met de echte roeitijd in seconden (kolom P) vermeerderd met de strafseconden van kolom L. Indien er dus een speedcup wordt uitgereikt, dan moet er gesorteerd worden op kolom Q.
 4. Als je gaat sorteren op het hoogste vermogen minus het strafvermogen (kolom J) of op de snelste tijd plus de straftijd (kolom Q) of welke andere kolom ook, dan moeten alle rijen vanaf rij 13 worden meegenomen en alle kolommen vanaf kolom B tot en met kolom AU (met het tijdsequivalent van de straf-Watts ). Als dat niet wordt gedaan, gaat het mis en krijgt een verkeerde sloep bijvoorbeeld de straf-Watts of strafseconden van een ander.

 

Uniformiteit in de presentatie van de uitslag.

Veel roeiers (en ook organisaties) willen graag uniformiteit in de uitslagen van verschillende wedstrijden. Dat geeft meer duidelijkheid. Het lijkt me dan ook gewenst om allemaal met hetzelfde spreadsheet te (gaan) werken. Omdat het spreadsheet heel veel kolommen bevat die voor de roeiers niet direct interessant of zelfs ‘abacadadra’ zijn, is het niet goed om ook alle kolommen in de uitgereikte uitslag te laten zien. Het lijkt me goed om de volgende kolommen in ieder geval niet te laten zien:

 • De kolommen P en Q met de roeitijden in seconden.
 • De kolommen U, V, W en X met de berekeningen voor de ‘vermogen-ijk-kromme’.
 • De kolommen Z, AA, AB, AC, AD en AE met de start- en finishtijden.
 • De kolom met het geleverde vermogen zonder straf (kolom AF) zou ik niet laten zien
 • Als er geen strafvermogen is gegeven zou ik de kolommen K en L ook niet laten zien.
 • De kolommen voor de (wiskundig lastige) berekening van de snelheid om ook het winnende vermogen te leveren. Dat zijn de kolommen AH tot en met AM. Voor de roeiers zijn deze helemaal niet interessant.
 • De kolommen voor de (wiskundig lastige) berekening van de snelheid om het geleverde vermogen minus de straf (in Watts) te leveren. Uit het verschil van deze snelheid en de echte roeisnelheid kan worden berekend hoeveel de gelijkwaardige straf in seconden is. Dat zijn de kolommen AO tot en met AU. Voor de roeiers zijn ook deze kolommen helemaal niet interessant.

 

Handige “Weet-je-datjes” van het spreadsheet.

 1. Zoals hierboven al is vermeld, wordt voor iedere sloep berekend hoeveel sneller zij had moeten varen om ook het winnende vermogen te leveren. Met name de daarbij berekende tijd is voor de ploegen erg interessant. Nu is het zo dat de gegeven getallen alleen geldig zijn ter vergelijking met de winnende sloep, niet om vergeleken te worden met een willekeurige andere sloep. (Zie daarvoor de tip onderaan dit schrijven). Bijvoorbeeld. Sloep A moet 5 minuten sneller roeien om het winnende vermogen te leveren en sloep B 10 minuten. Nu is het in het algemeen echt niet zo dat indien sloep B 5 minuten sneller had geroeid dat zij dan gelijk zouden zijn geëindigd met sloep A. Dat komt doordat het door een ploeg geleverde vermogen een (zwaar) niet-lineair verband met de snelheid heeft. De vermogentoename is niet rechtevenredig met de snelheidtoename.
 2. Ook kan het voorkomen dat een ploeg die lager in de uitslag staat, minder tijd moet goed maken dan een ploeg die hoger in de uitslag staat. Dat lijkt tegenstrijdig, maar is het niet. In de eerste plaats omdat de steilheid van iedere Cw-kromme anders is en in de tweede plaats door de roeitijd zelf. Het is bijvoorbeeld moeilijker om 3 minuten in één uur goed te maken dan 3 minuten in twee uur.
 3. Het kan ook voorkomen dat er in de kolom “Dan sneller in tijd” (kolom O) een negatieve tijd staat. Dat is geen fout, maar kan gebeuren door de uitgedeelde straf-Watts. Alle tijden in de kolom “ Dan sneller in tijd” zijn berekend voor het maximaal geleverde vermogen minus de straf (cell $J$4). Als er ploegen zijn die zonder straf meer vermogen hebben geleverd dan het maximale vermogen van cell $J$4 (met straf dus), dan ontstaat er een negatieve tijd. Overigens is het zo dat wanneer de ploeg met het hoogste vermogen zonder straf (kolom AF), geen straf heeft gehad, dat er dan nooit een negatieve “Dan sneller in tijd” kan ontstaan.

Een aparte damesuitslag is gewenst.

Ook de damessloepen worden vergeleken met het winnende vermogen. Dat is uiteraard meestal een herenploeg. Dat geeft voor de onderlinge vergelijking van de damessloepen een (erg) vertekend beeld. Beter is het om voor de dames een aparte uitslag te maken. Daarin wordt iedere damesploeg vergeleken met de winnende damesploeg. Dat is maar heel weinig extra werk. Wanneer de overall-uitslag klaar is moet het spreadsheet naar een ander spreadsheet worden gekopieerd. In dat gekopieerde spreadsheet moet er eerst worden gesorteerd op heren- en damesploegen kolom G. Dan moeten alle herenploegen er worden uitgeveegd en blijven alleen de damesploegen over. Vervolgens moet er nogmaals worden gesorteerd op geleverd vermogen (Kolom J). Nu worden alle damesploegen vergeleken met de beste damesploeg.

Er zit hierbij echter wel een addertje onder gras. In de damesuitslag worden er lagere vermogens berekend dan in de overall-uitslag. Dat heeft te maken met de correctie door de vermogen-ijk-kromme. Hoe groter het verschil tussen de roeitijd en de snelste roeitijd is, des te groter is die correctie. In de damesuitslag wordt die correctie kleiner, omdat de damestijden niet worden terugvertaald naar de snelste herentijd, maar naar de snelste damestijd. Dat verschil in roeitijd is in de regel kleiner. De correctiefactor wordt daardoor ook kleiner en daarmee het gecorrigeerde vermogen.

Tip!!

Hierboven is opgemerkt dat kolom O “Dan sneller in tijd” alleen gebruikt kan worden om een sloep te vergelijken met de winnende sloep, niet met een willekeurig andere sloep. Toch kan met dit spreadsheet door een handigheidje elke sloep wel vergeleken worden met iedere willekeurige andere sloep. Daarvoor moet eerst de echte uitslag bekend zijn. Vervolgens kan door het invoeren van een vermogen-straf of vermogen-bonus (=negatieve straf!), die gelijk is aan het geleverde vermogensverschil tussen twee ploegen, de tijd worden berekend die hiermee equivalent is (kolom L).

Voorbeeld. In een definitieve einduitslag staan de sloepen A, B en C op de plaatsen 18, 21 en 25. Zij hebben respectievelijk 81.5, 80.0 en 77.5 Watt per roeier geleverd. Door nu sloep B een (fictieve) vermogenstraf van 2.5 Watt te geven, staat in kolom L direct het tijdsequivalent hiervan. Dit is precies de tijd die sloep B er langer over had mogen doen om gelijk met sloep C te eindigen. Als er een (fictieve) vermogenstraf van -1.5 Watt (=bonus) voor sloep B wordt ingevoerd, dan komt er in kolom L hiervan direct het tijdsequivalent te staan. Dit is dus precies de tijd die sloep B er korter over had moeten doen om gelijk met sloep A te eindigen.

Hetzelfde kan uiteraard worden gedaan voor de vergelijking met iedere willekeurige andere sloep.

Ik zou zeggen proberen maar weer.

Groeten,

 

Floor