Slepen 2013

16-01-2013 13:02

SLEEP EN KEURCOMMISSIE SLOEPROEIEN

 

Amsterdam, januari 2013

Beste roeiers en roeisters,

Hierbij ontvangt u belangrijke informatie over het slepen van sloepen inzake de bepaling van de cw-kromme. 

 

In maart 2013 worden de jaarlijkse sleepproeven gehouden. Dit betekent dat in ieder geval de volgende sloepen moeten worden gesleept:

  1. Die sloepen die door het FSN-bestuur of door het bestuur van de Stichting Harlingen Terschelling Sloepevenementen worden aangewezen;
  2. Die sloepen die dusdanige wijzigingen hebben ondergaan dat dit naar het oordeel van de Sleep- en keurcommissie sloeproeien een gewijzigde cw-kromme tot gevolg kan hebben;
  3. Die sloepen waarvan de cw-kromme voor het laatst in 2008 (of eerder) is bepaald, waaronder de groep sloepen die in 2012 door overmacht NIET is hersleept, zie lijst

 

De genoemde sloepen moeten zich voor 15 februari 2013 zelf aanmelden voor een sleepproef, hetgeen door middel van bijgaand aanmeldformulier kan gebeuren.

 

SLOEPEN DIE IN 2012 GESLEEPT HADDEN MOETEN WORDEN DIENEN IN PRINCIPE HET EERSTE SLEEPWEEKEND VAN 2013 GESLEEPT TE WORDEN EN WORDEN DAT WEEKEND INGEDEELD! DAARMEE GRAAG REKENING HOUDEN BIJ DE AANMELDING!!!!

 

In de algemene ledenvergadering van de FSN van 2011 is een voorstel aangenomen waaraan de leden zich hebben geconformeerd.  E.e.a. houdt in dat een ieder zelf verantwoordelijk is voor het tijdig aanmelden van hun sloep. Bij twijfel wordt geadviseerd contact op te nemen met het bestuur van de FSN

Niet tijdige aanmelding kan tot gevolg hebben dat slepen in 2013 niet mogelijk is.

In dat geval zal de sloep in het register een aantekening krijgen waaruit blijkt dat niet over een geldige cw-kromme wordt beschikt, en dat deelname aan wedstrijden alleen buiten mededinging plaatsvinden. Deelname aan de FSN competitie(s) behoort dan ook niet tot de mogelijkheden.

 

Omdat wij verwachten in 2013 veel sloepen te slepen wordt er in twee weekenden gesleept:

  • 1e sleepweekend: Vrijdag 1 maart, zaterdag 2 maart en zondag  3 maart 2013 (in onderzoek: maandag 4 maart *1)
  • 2e sleepweekend: Vrijdagavond 8 maart (zeer beperkt), zaterdag 9 maart en zondag  10 maart 2013
  • Reserve sleepweekend: Vrijdagavond 15 maart , zaterdag  16 maart en zondag  17 maart  2013

 

Bij de aanmelding kan een voorkeur voor de sleepdag worden aangegeven. Wij zullen trachten zo veel mogelijk rekening te houden met deze voorkeur, maar sluiten niet uit dat sloepen op een andere dag dan als voorkeur aangegeven worden ingedeeld. U dient er dus van uit te gaan dat iedere sloep vanaf vrijdag 1 maart 2013 gesleept moet kunnen worden en er niet op gokken/hopen dat u in het tweede weekend wordt gesleept!

Op het aanmeldingsformulier kan tevens een voorkeur voor het gelijktijdig slepen met andere sloepen worden aangegeven (bijvoorbeeld als één vereniging meerdere sloepen wil laten slepen). In laatstgenoemd geval ligt het voor de hand dat hiermee rekening wordt gehouden. Voor de goede orde geven wij nog aan dat indien één en dezelfde sloep vaker dan 1 keer moet worden gesleept (bijvoorbeeld als heren- en als damessloep of als 8- en als 10 riemer) dit vanzelfsprekend op dezelfde dag plaats kan vinden.

De sloepen die worden aangemeld, zullen medio februari 2013 de definitieve uitnodiging ontvangen. Hierin wordt onder andere verder ingegaan op:

 

  • de definitieve datum van slepen
  • het aanbieden van de sloepen (technische staat)
  • het bemannen van de sloep

 

Ten aanzien van het laatste het volgende. Dit jaar is tijdens de sleepproeven gebleken dat veel teams hun sloep voor een sleepproef aanbieden zonder te beschikken over voldoende bemanning. Bij de aanmelding dient er rekening mee te worden gehouden dat een sloep inclusief roeiteam voor een sleep wordt aangeboden, waarbij het de sleepcommissie uiteraard vrij staat om een team uit meerdere teams samen te stellen (omdat het individuele gewicht van de bemanning belangrijk is tijdens het slepen). Volledigheidshalve vermelden wij nog dat elke sloep wordt gesleept met een onafhankelijke stuurman. Niet de Sleepcommissie maar de teams zelf zijn verantwoordelijk voor het aanwezig zijn van de bemanning!!!

Daarnaast blijkt bij herhaling dat sloepen “vervuild” worden aangeboden. Dit jaar wordt hierop strenger toegezien. De onderwaterschepen moeten schoon zijn en in een staat verkeren waarmee gedurende het seizoen wordt geroeid. In de bevestiging van het slepen wordt u hierover nog geïnformeerd.

 

*1)Door medewerking van alle partijen bestaat de mogelijkheid om het eerste sleepweekend ook op maandag (4 maart) te slepen. Dit betreft echter een pilot waarvoor eerst de belangstelling wordt gepeild. Mocht u belangstelling hebben voor die dag kan die optie in de aanmelding worden aangegeven.

 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot één van de leden van de Sleep- en keurcommissie sloeproeien. De contactpersonen zijn hier te vinden.

 

 

 

Terug