Ingezonden open brief aan bestuur en leden FSN

13-01-2014 18:35
 
Beste leden,
 
Vandaag ontvingen wij onderstaande open brief, gericht aan het FSN bestuur en alle leden. Uiteraard is dit een belangrijk agendapunt op de ALV van 1 februari aanstaande. Als jullie reactie(s) op deze brief en/of andere agendapunten hebben, geef deze dan door voor vrijdag 24 januari, via bestuur@federatiesloeproeien.nl
 
Met vriendelijke groet,
 
Marco Clots
voorzitter FSN
 
 
------- ingezonden brief -----------
 
Muiden/Zaandam, 13 januari 2014
 
Aan: Het bestuur en alle leden van de Federatie Sloeproeien Nederland
 
Onderwerp: Stand van zaken rond sloeproeien in Nederland
 
 
Geachte bestuursleden en leden van de Federatie Sloeproeien Nederland,
 
2013 was een turbulent sloeproei-jaar. Omdat wij ons zorgen maken over de continuïteit van de sloeproeisport willen wij aandacht vragen voor het volgende.
In deze brief lichten wij onze visie op onze sport toe. Deze visie is gericht op de toekomst. Wat achter ons ligt zullen wij ook grotendeels achter ons laten. Alleen daar waar een toelichting noodzakelijk is zullen wij terugblikken. Wij constateren dat het roeien van wedstrijden in competitieverband onder druk is komen te staan door de Cw-waarde perikelen van 2013. Daarnaast constateren wij dat de FSN geen eenduidig standpunt in deze heeft genomen, dan wel dat er besluiten zijn genomen die ons inziens goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering van de FSN behoeven. Inhoudelijk verwijzen wij naar de brieven van de FSN d.d. 24 mei, 16 juni en 15 oktober 2013.
 
De huidige status van de Cw-waarden is het sloepregister wat vandaag de dag geldig is. Dit register is na het slepen van 2013 vastgesteld nadat hierop een (her)berekening is losgelaten; het is dus een herberekening van het register zoals dat is ontstaan na de laatste sleepproeven. Deze herberekening was op persoonlijk initiatief van de heer Maitimo die belanghebbenden daarover heeft geïnformeerd.
 
Het FSN-bestuur heeft dat register voor 2013 als bindend verklaard, maar echter ook bepaald dat de feitelijke uitslagen van het Nederlands Kampioenschap pas na de sleepproeven van 2014 zullen worden bekendgemaakt. Dit zal dus zijn nadat een aantal sloepen is hersleept waarbij die waarden dus geldig zijn (in plaats van de nu berekende waarden). In feite is er dus sprake van een tijdelijk register. 
 
Wij concluderen dat binnen de FSN en Sleepcommissie verschillend wordt gedacht over de herberekening van de Cw-waarden. Hoewel wij een aantal uitgangspunten uit het rapport van de heer Maitimo delen, zijn wij van mening van de "generiek" toegepaste correctie op eerder gemeten waarde zijn doel voorbij schiet en niet had mogen worden toegepast. Helaas is een verdere dialoog daarover met alle betrokkenen niet mogelijk gebleken. Wij zijn van mening dat er voor 2014 en verder een duidelijk kader moet zijn voor alle belanghebbenden. Dit betekent dat eenduidige afspraken moeten worden gemaakt over het sloepregister, en hoe dit uit geldende waarden samen te stellen.
 

 

  1. De besluiten van het FSN bestuur zoals verwoord in de brief van 15 oktober 2013 worden ingetrokken c.q. als niet genomen beschouwd;
  2. De sleepwaarden (uitkomst van de sleepproeven) van 2012 en 2013 zijn/worden als juist gekw/alificeerd en staan niet ter discussie. Er is vanuit die conclusie geen reden om die sloepen overte slepen (anders dan in het geval er aan de sloepen veranderingen zijn aangebracht dan wel dat daarom door de eigenaar van die sloep zelf wordt gevraagd);
  3. De sloepen welke in 2009 voor het laatst zijn gesleept komen voor een nieuwe sleepproef in aanmerking: dit is overeenkomstig gemaakte afspraak dat sloepen minimaal eens in de vijfjaar worden hersleept;
  4. De sloepen die in 2010 en 2011 zijn gesleept hebben nu een Cw-waarde "toeberekend" gekregen. Die waarde is gebaseerd om een herberekening van feitelijk gemeten waarden waarop een correctie van respectievelijk x% en x% is toegepast. Het toepassen van die correctie is niet gestaafd bij de leden van FSN en daarover bestaat geen consensus binnen de sleepcommissie. De eigenaren van die sloepen wordt de mogelijkheid geboden om een nieuwe sleepproef uit te laten voeren. Gelet op de toegepaste correctie, en de mogelijke negatieve uitkomst daarvan *1) wordt ten aanzien van de kosten een coulanceregeling toegepast omdat "noodgedwongen" eerder dan de vastgestelde 5 jaar tot een hersleep wordt overgegaan. De coulanceregeling behelst een korting op de sleepkosten naar rato van de periode die de Cw-waarde nog geldig zou zijn (2010: betaald 4/5 van de kosten en 2011: betaald 3/5 van de kosten).
  5. Sloepen die in 2010 en 2011 zijn gesleept maar waarvan in 2014 geen nieuwe waarde wordt bepaald door hersiepen behouden de Cw-waarde zoals die in het gecorrigeerde register zijn (her)berekend. Zij accepteren dan de herberekende waarde. Het Uitgangspunt "meten is weten" blijft van kracht: de waarde van een hersleep is bepalend en laat geen ruimte om die (in relatie tot eerder berekende waarde(n) ter discussie te stellen.
  6. Ten aanzien van de sleepkosten zal de berekening zoals die bij het voorstel slepen 2012-2016 is gevoegd opnieuw worden beoordeeld. Op de ALV van 2014 wordt een overzicht verschaft van de werkelijke sleepkosten per sloep. Aan de hand daarvan zullen die sleepkosten voor de voorliggende periode 2014-2019 worden vastgesteld. Er wordt een concreet voorstel genomen voor die periode wat het eerder genomen besluit 2011-2016 (zoals genomen op de ALV van 2011) vervangt;
  7. Ten aanzien van de "coulanceregeling" zullen de kosten die daarmee zijn gemoeid worden gedekt uit de FSN-reserve.
  8. Om problemen in de toekomst te voorkomen zal een "blauwdruk" van de toegepaste rekenprogramma's worden veiliggesteld waardoor deze "niet manipulatief' en controleerbaar zijn. Het gaat dan om een back-up die later als ijkmodel kan worden toegepast.
*i)
Uit de sleepproeven van 2012 en 2013 is gebleken dat ca. 50% van de gesleepte sloepen op een lagere Cwwaarde uit kwamen dan ooit tevoren gemeten. Van de groep 2009-2011 die is herberekend blijk dat percentage aanzienlijk hoger te zijn namelijk ca. 90%. Dit roept vraagtekens op.
 
Wij betreuren het dat sloeproeien, en de FSN, in een kleine impasse aan het geraken is. Op een oproep om nieuwe bestuursleden wordt niet gereageerd, het FSN bestuur en de sleepcommissie zijn uitgedund omdat een aantal leden is opgestapt. Eerder gestelde vragen worden niet beantwoord en achter de schermen wordt een aantal mensen die zich wel hard maken voor onze sport geschoffeerd en gestigmatiseerd. Wij vinden die huidige situatie onacceptabel en zijn bereid om daarin onze verantwoordelijkheid te nemen. Onder de bepaling dan onze plannen (zoals in deze brief in punt 1 - 8 zijn verwoord) door de ALV worden goedgekeurd, zijn wij bereid om zitting te nemen in het FSN bestuur. Alleen onder die gestelde voorwaarden is er ons inziens draagvlak om de FSN, en het sloeproeien in het algemeen, die impuls te geven die het in 2014 nodig heeft. Wij hopen daarom op de inzet en medewerking van veel van jullie te kunnen rekenen!
 
Wij verzoeken het huidige bestuur om deze brief als ingekomen stuk ter behandeling in de Algemene Ledenvergadering van 1 februari aanstaande te behandelen.
 
Met vriendelijke groet.
 
 
 
Marco Schoone                             Anne Sjoerd Dikkerboom
 
 
----- einde ingezonden brief --------
 
Terug